Utbildning i att leda på distans

Lär dig att leda på distans

Ledarskapsutbildning lär dig att leda på distansEn ledarskapsutbildning på distans med inriktningen att lära dig att leda på distans ger dig flera strategier att använda, när du leder genom dataskärmen. Även under de bästa omständigheterna kan det vara en utmaning att leda ett team på distans. När teamets medlemmar arbetar hemifrån eller är geografiskt utspridda är uppgiften att hantera distansanställda något som kräver kunskap.

Ledarskapsutbildning om distansledarskap

Genom utbildningar för ledare i distansledarskap får du kunskaper som underlättar ditt ledarskap online. Om du leder en globala organisation förväntar sig ledningen att geografiskt spridda team ska leverera goda resultat, trots distansen. Innovation och prestation får inte bli lidande. Men ibland kan kulturella skillnader leda till radikalt olika perspektiv. Det är då upp till dig ledare att överbrygga dessa skillnader och ha de kunskaper som du behöver för att göra det och för att kunna leda på distans.

Kunskaper om kommunikation

Genom att skaffa kunskaper från en ledarskapsutbildning kan distansledaren utöva kommunikation på distans på ett effektivt sätt. Även om distansledaren inte har fördelen av personlig kommunikation kan denne vidta åtgärder för att styra sina spridda team i en positiv riktning. Det finns olika strategier att lära sig och använda sig av. En strategi är att definiera laget ordentligt. Om du startar ett nytt team från grunden, var då tydlig från början om teamets syfte. Vilka uppgifter förväntar du dig att teamet ska slutföra? Förklara varför dessa uppgifter är viktiga. Då förstår teamets medlemmar helhet och innebörd bakom vad de arbetar för att åstadkomma.

Utbildning i ledarskap på distans

Om du har ärvt en grupp från en annan ledare, eller kämpar med ditt befintliga team, är det bra om du tar dig tid att förstå teamets syfte och vision. En utbildning i ledarskap på distans hjälper dig att hitta sätt att arbeta med detta. Se dessutom till att du och din grupp är på samma sida. För att ni ska kunna vara effektiva trots olika olika perspektiv och erfarenheter, är det viktigt att ni förenas kring ett gemensamt syfte och vision. Du behöver klargöra roller och förväntningar och staka ut riktningen för att utföra ert uppdrag. En ledarskapsutbildning ger dig möjlighet att hitta rätt kunskaper och ger dig tiden att fundera.

Så tar du till vara deltagarnas färdigheter

Geografiskt spridda teammedlemmar kräver att tar planerar för den riktning gruppen ska ta. Under en ledarskapsutbildning får du verktyg för att göra detta. Du övar på olika situationer och ställer viktiga frågor. Vilka specifika uppgifter eller perspektiv förväntar du dig till exempel att varje medlem i teamet ska bidra med? Alla gruppens medlemmar kanske inte förstår varför de har valts. Därför kan du behöva lägga in möten för att tala om varför varje medlem är med i teamet. En utbildning i ledarskap på distans tar upp det viktiga i att använda varje persons unika bakgrund och värdefulla färdigheter. Du lär dig att klargöra, för dig och teamet, vilken roll varje medlem förväntas inneha.

En ledarskapsutbildning lär om spelplanen

När alla i teamet är överens om roller och ansvarsområden kan du skapa en spelplan för hur ditt team ska interagera med varandra. En ledarskapsutbildning kan lära dig hur du lägger grunden för denna spelplan och dess regler. Till exempel kan du behöva se över vilka arbetstider medlemmarna i gruppen ska vara tillgängliga. Medarbetare som är spridda över flera tidszoner kan behöva veta när de förväntas vara på plats. Dessutom kan olika kulturer ha olika processer att anpassa sig till, vilket kan skapa förvirring.

Utbildad ledare inger förtroende

När du som ledare går ledarskapsutbildning, och regelbundet fyller på dina förråd av kunskap, ökar förtroendet för dig. När du kan använda verktyg såsom mötesformat, användning av teknik och kommunikation samt metoder för beslutsfattande blir ditt förtroendekapital större. En utbildning kan därför sägas vara en investering i förtroende. När du har ställt in riktningen för ditt team är det dags att leverera. Med andra ord vill du se till att varje teammedlem känner ansvar för din gruppens resultat. Detta kräver förtroende, och det får du genom att skaffa dig kunskaper genom utbildning i att leda på distans.

Lär dig skapa trygghet i teamet

Utbildning ger trygghet i gruppenSpridda team kämpar ofta för att bygga och upprätthålla förtroende. De saknar både den fysiska närheten som skapar sammanhållning, och kunskaper om hur de ska ta itu med kulturella skillnader. Som ledare behöver du lära dit att bygga upp ett teamförtroende. En  ledarskapsutbildning om distansledarskap innehåller ofta även denna del och lär dig metoder som fungerar. Till exempel får du tips om att hålla regelbundna distansmöten, att be om teamets input i kritiska organisationsfrågor och hur ni firar olika saker som stärker lagets gemensamma insats. Under utbildningen får du den kanske viktigaste insikten av alla; att förstå att förtroende kommer med tiden och sammanhållning inte kommer över en natt.

Hantera utmaningar i att leda på distans

En utbildningsledare har stora kunskaper av vad distansledarskap innebär och han eller hon delar gärna med sig av rena kunskaper och tips. Utbildaren vet till exempel att spridda teammedlemmar har ofta en hatkärleksrelation till digitalt lagarbete. Även om de älskar ny kommunikationsteknik, ogillar de att inte veta hur man använder den. De kanske tycker det intressant att lära sig om olika kulturer, men tycker inte om de missförstånd som följer av en språkbarriär. Vissa kanske uppskattar friheten i att arbeta på distans, men känner sig också utanför slingan och isolerade. Alla dessa saker behöver du som ledare inse och förstå. Genom ledarskapsutbildning som tar upp ledarskap på distans lägger du grunden för att få denna förståelse.

Ledarskapskompetens kommer genom ledarskapsutbildning

Det är viktigt för teamledare att komma ihåg att deras medlemmar har unika erfarenheter och perspektiv. En ledarskapsutbildning om distansledarskap ger den ledarskapskompetens som lägger grunden för detta synsätt. Du får kunskaper och lärdomar om till exempel språkets inverkan. Idag, när engelska har blivit språket för att göra affärer, kan det vara frestande att tro att alla som kan engelska också har samma tankesätt och värderingar. En välutbildad ledare vet att han eller hon måste tänka på sina egna kulturella antaganden och beteenden. Se till att du leder på ett sätt som återspeglar både ditt och dina gruppmedlemmars olika preferenser. En utmaning, javisst. Men med utbildning i att leda på distans blir det enklare att förstå vad du ska göra.