Projektledarutbildning på distans

Lär dig projektledning i praktiken

Ny projektledare behöver utbildningEn projektledarutbildning på distans kan vara ett bra alternativ till att gå utbildningen i klassrum. Det är enkelt att delta och du kan vara med var du än befinner dig, till och med utomlands. Vår utbildning för projektledare lär dig att du kan bli projektledare på lite olika sätt. Ofta väljer en organisation att anlita ett intern projektledare. Det vill säga företagsledningen plockar ut projektledaren och projektmedlemmarna i det egna företaget. Det är personer som på ett eller annat sätt har visat sig duktiga och som får chansen att ingå i något av företagets viktiga projekt och då utgöra projektledning. Men det är inte säkert att du vet hur ett projekt ska bedrivas, därför behöver du en ledarskapsutbildning på distans i ämnet projektledning.

Öka kompetensen i att leda i projekt

Det finns även företag som väljer externa projektledare. Det kan bero på flera saker. Antingen är möjligheten att avsätta tid som är nödvändig för att leda ett projekt liten. Eller så räcker tiden inte till för att utbilda projektledare genom en utbildning. Då kan det vara lika bra att ta in en utomstående färdigutbildad projektledare. Fördelarna med externa projektledare är många anser vissa. Den främsta är att man snabbt får in rätt kompetens i projektet men det kan också vara en styrka att projektledaren inte har någon historik på företaget. En person som kommer utifrån är inte låst i ett tidigare tankesätt utan kan därför enklare se nya lösningar och frågeställningar, som anställda i företaget inte har tänkt på.

Projektledarutbildning på distans

De företag som vill utbilda sina egna projektledare väljer ofta att göra det på distans, eftersom det är tidsbesparande. Projektledarnas tid kan bli därmed användas maximalt. I utvecklingsarbetet av projektet ligger utbildningen med som en del av projektplanen. Detta är viktigt för att verkligen se till att den blir av. Även projektmedlemmarna kan behöva vidareutveckla sina kunskaper. Här kan en kurs i medarbetarskap, samverkan eller Excel vara på sin plats, beroende på uppgift.

Lär dig en projektstyrningsmodell

Under en projektledarutbildning på distans får du ta del av flera beprövade projektstyrningsmodeller. Du förstår bland annat att viljan till genomförande av projektet måste komma från den högsta ledningen. Låt inte en konsult införa en projektmetod utan använd en intern projektledare som ansvarar för metoden och kompetensöverför metodiken via en mentor. Det borgar för en stark projektledning. Fastställ en policy och riktlinjer för dess efterlevnad. De anställda som ska arbeta med modellen måste få hjälp att anpassa sig. Utbilda nyckelpersoner i projektledning och säkra kunskapen.

Utbildad projektledare coachar

Lär dig att coacha som projektledareGe projektledare utbildning i coachning. Detta är ett ämne i många projektledarutbildningar. Utbildningsledaren lär de nya projektledarna att använd enkäter för att få konstruktiv kritik. På så sätt lär de sig att vara lyhörda för stämningen inom projektverksamheten. De lär sig att agera snabbt om irritation uppstår kring förändringen. Projektledaren kan då lättare välja sina strider och lyfta fram och fokusera på dem som verkligen vill förändra sig.

Så tar du fram styrdokument

Se till att projektdokument och statusrapporter håller en hög nivå. Låt nya mallar och idéer få ta form under några veckor. Använd de mallar du fått under projektledarutbildningen. Håll hela tiden fokus på nyttan. Vid behov kan styrgruppernas sammansättning ifrågasättas och förändras. Det är projektledningen som styr detta arbete. Beslutsstöd är benämningen på de olika metoder och program som finns som stöd för organisationer att fatta effektiva och rationella beslut. Framförallt kan projektledning använda databearbetning av stora mängder information och därigenom underlätta beslutsprocessen, vilket poängteras under utbildning i projektledning. Från början hade man förhoppningen att datorerna skulle kunna fatta självständiga beslut. Ambitionerna reviderades och numera handlar beslutsstöd om att datorerna hjälper oss att fatta beslut genom att man har relevant och korrekt information. Med hjälp av dator kan vi nu ta ett steg tillbaka, se beslutssituationer från nya perspektiv och fatta den typ av intuitiva beslut som bygger på mönster.

Planera in era utbildningsinsatser

Välj ut vilka utbildningsinsatser ni vill satsa på för era projektledare. Låt utbildningen bli ett kraftfullt, flexibelt verktyg som lär era projektledare att hantera resursplanering och projekt i både traditionell projekt- och linjeverksamhet. Tänk på att ett stort system ökar dina utbildningskostnader kostnader även om du väljer en kostnadseffektiv utbildning. Gör en ordentlig kalkyl för att se om vinsterna med resursplaneringssystemet är större än kostnaden för administrationen av systemet.