Online-utbildning om konflikter

Online-utbildning om oenighet – vad kan du som chef göra?

Lär dig att hantera konflikterGå en ledarskapsutbildning för att som chef känna dig trygg med att leda människor i krävande situationer. Detta är speciellt viktigt när du är ny som chef. Därför kan det vara bra att gå en online-utbildning där du lär dig att hantera svåra samtal, osämja och konflikter. Ibland kommer du att ha krävande medarbetare i ditt team, och ibland skapas komplicerade situationer där du som chef behöver hjälpa dina medarbetare att komma vidare. Att lära sig konflikthantering och svåra samtal är centralt för den som går in i uppdraget som chef. En bra ledarskapsutbildning på distans ger dig många nya infallsvinklar och metoder som gör det lättare att hantera konflikten.

Ledarskapsutbildning online ger kunskap

Det finns gott om ledarskapsutbildning online som tar upp ämnet konflikter. Det beror på att det är vanligt att gruppmedlemmar i olika faser hamnar i konflikt med varandra. Som chef är det bra om du förmedlar denna insikt till dina teammedlemmar och efter en distansutbildning i ledarskap vet du hur du bäst gör detta. Ofta blir teammedlemmar besvikna på varandra och sig själva när den tidigare så härliga gruppen plötsligt börjar bli mer taggig. Om gruppen görs medveten om att detta är en naturlig del av gruppens utveckling och att de kommer att ta sig igenom det, skapar det tillförsikt i att det kommer att bli bättre.

Hantera konflikten bättre efter en ledarskapsutbildning

Du kan förbereda dig genom att gå en ledarskapsutbildning på distans för ledare, med fokus på konflikthantering. Det kommer alltid att finnas medlemmar i en grupp som trivs bättre och sämre med varandra. För att dessa ska kunna samexistera och arbeta tillsammans behöver tydliga överenskommelser kring vad som är accepterat och inte finnas på arbetsplatsen. Som chef kan du förebygga konflikter genom att diskutera med dina medarbetare vad som är accepterat beteende gentemot varandra och vad som inte är det. Prata gärna tillsammans om vad man ska göra om man upplever att man blir dåligt bemött eller om en konflikt börjar uppstå. Det är viktigt att hantera konflikten i ett så tidigt stadium som möjligt för att den inte ska få för stort utrymme och situationen bli ohanterlig.

Utbildning för ledaren ger verktyg

Som chef kan du ge dina medarbetare verktyg för att själva hantera konflikten. Till exempel kan du skicka dem på en ledarskapsutbildning med inriktningen online-utbildning i konflikthantering. Där får de bland annat lära sig om hur man ger och tar feedback på ett konstruktivt sätt. Att skapa utrymme för att prata om våra likheter och olikheter, samt hur vi ska möta dem är också ett bra sätt att ge medarbetarna möjlighet att själva hantera sina missförstånd och konflikter. Var samtidigt tydlig med vilka spelregler som gäller på arbetsplatsen. En konflikt mellan två medarbetare tenderar att sänka produktionen och involvera hela teamet. Det är därför viktigt att medarbetarna vet att det finns en gräns för vad som tolereras och hur mycket energi det är accepterat att lägga på att lösa interna strider.

Kunskap gör att du kan hantera konflikter

Konflikter är mänskliga och behöver inte vara av ondo, men du behöver kunskaperna som krävs för att hantera dem. Konflikter är en del av en grupps processer, och kan, om den hanteras rätt, hjälpa gruppen att komma vidare i sin utveckling. En ledarskapsutbildning ger nyttig kunskap som kan förkorta konflikttiden. De som har varit i en konflikt kan dock också konstatera att konflikter kostar både tid och kraft av de inblandade. Att tro att en grupps medlemmar aldrig kommer att hamna i konflikter är naivt.

Lär dig agera i konflikten

En ledarskapsutbildning lär dig agera i konfliktenEn ledarskapsutbildning på distans eller online lär dig hur du kan och bör agera i en konflikt. Som chef behöver du kunna identifiera när konflikter uppstår, och också agera när de gör det. Att undvika en jobbig situation är inte att vara en ledare. En bra sådan agerar som ett föredöme för sina medarbetare genom att ta tag i eventuella problem innan de hinner växa sig ännu större. Det betyder att inte backa vid konflikter och även att arbeta förebyggande mot att sådana ska uppstå. Du som ledare måste kunna uttrycka dig på ett sätt som skapar enighet och inte oro.

Träning genom ledarskapsutbildning

Konflikter är oundvikliga i en grupp där människor arbetar tillsammans. Efter en ledarskapsutbildning på distans har du fått flera verktyg för hur du kan förebygga och hantera dem. Konflikter indikerar ofta spännande utvecklingsfaser för en grupp, och därför kan det vara intressant att som chef iaktta och dra nytta av de konflikter som uppstår. Ibland kan konflikter fungera som en hävstång för att hjälpa gruppen att ta sig framåt i sin grupputveckling och bli mer trygga med varandra och därmed mer produktiva. Konflikter kan också visa att något behöver göras annorlunda i organisationen eller gruppen. Dessa indikatorer är också viktiga för att utveckla sin organisation i en sund riktning.

Lär dig även av själva konflikten

Konflikter kan ofta upplevas som något jobbigt att hantera, men som chef är det klokt att se med nyfikenhet på konflikter och fundera över vad man kan lära sig av dem. Många nya chefer kan fastna i fällan att gå in som budbärare i en konflikt. Ofta resulterar det i problem. De personer som hamnat i konflikten behöver ofta mötas och själva uttrycka vad deras frustration handlar om. Som chef är det därför ofta klokt att hålla sig neutral i detta samtal, men stimulera till att de inblandade uttrycker sina känslor kring situationen på ett öppet och konstruktivt sätt. Talesättet ”bakom varje klagomål finns ett önskemål” visar vägen; hjälp de inblandade att beskriva sin önskade situation.

Förebygg konflikter – gå en utbildning

Att som chef bli budbärare i en konflikt eller att prata med medarbetare om andra medarbetare är dömt att misslyckas. Detta får du kunskaper om under en ledarskapsutbildning, gärna en utbildning som går på distans. Det skapar misstro, och du som chef riskerar att hamna i situationer som är omöjliga att lösa. Om du tvingas medla i en konflikt, var tydlig med att medarbetarna själva behöver tala med varandra. Du kan agera som en neutral part i detta samtal för att tillse att tonen är god.

Ledarskapsutbildning ger kunskap om hur du kan agera

Genom kunskaperna du får under en ledarskapsutbildning online vet du hur du ska göra i en konflikt. Om de olika medarbetarna behöver korrigera sitt beteende lyfter du det med var och en i enrum. Vid en del konflikter som vuxit sig stora kan det vara klokt att som chef ta hjälp av en extern person som kan guida och styra samtalen i konflikthanteringen. Detta gäller även om chefen själv är inblandad i konflikten. Kanske är organisationen knuten till en företagshälsovård som kan bidra med detta stöd. Annars kan en extern konsult vara en hjälp i dessa fall.

Skapa konstruktivt klimat för kommunikation

Så skapar du konstruktiv kommunikationFör att förebygga konflikter är det viktigt med kunskaper som du får genom en ledarskapsutbildning som tar upp konflikthantering. Du lär dig att verka för ett konstruktivt och öppet kommunikationsklimat i gruppen. Som chef kan du bidra till detta genom att öppna upp för diskussioner när tillfällen ges. Föregå med gott exempel, och visa att dina medarbetare har en trygg miljö att uttrycka sig i. Det finns olika sorters teambuilding som kan vara nyttiga för grupper, för att utveckla deras förståelse för varandra. Det kan naturligtvis handla om att resa iväg, stanna över natt och göra aktiviteter ihop. Man bör dock inte glömma de små möjligheterna att bygga sin grupp i vardagen. De vardagliga mötena i form av att fika tillsammans eller småprata i korridoren är nog så viktiga för att lära känna varandra.

Fundera över följande:

  1. När bör du som chef agera i en konflikt, och när bör du backa för att låta medarbetarna ta sitt ansvar?
  2. Hur arbetar du som chef för ett gott diskussionsklimat i din grupp?

Ledarskapsutbildning i konflikthantering på distans

En ledarskapsutbildning i konflikthantering på distans kan hjälpa dig avvärja konflikten innan den urartar. Det är ganska lätt att konflikter uppstår. Kanske har du och din grupp arbetar hårt senaste månaden för att hinna bli klara med en arbetsuppgift. Sista dagen, när ni bara ska knyta ihop säcken och leverera, händer det som inte får hända: något viktigt går fel och slutresultatet blir felaktigt. Du som ledare och gruppen blir självklart förkrossade och det dröjer ofta inte länge förrän man börjar leta efter vem eller vad som bär ansvaret. Gruppen behöver någon eller något att skylla på. Det här är en krutdurk som kan explodera när som helst. Vad är det viktigt att göra i rollen som ledare? För det är otvetydigt du som ledare som måste ta tag i och hantera situationen.

Utbildning i konflikthantering hjälper ledaren

Att ta hand om en uppblossande konflikt är tufft, det kan nog alla ledare skriva under på. Utan utbildning i konflikthantering är det svårt att veta vad som måste göras. Se till att du har en ledarskapsutbildning i bagaget, som har tagit upp detta viktiga område. Där får du bl a lära dig att två av grundstenarna i konflikthantering är kommunikation och att bevara lugnet. Lättare sagt än gjort, säger du säkert, och du har rätt; det är lättare att säga än att göra, men det är inte omöjligt, speciellt om du har rätt utbildning i ämnet.

Tekniker för att hantera konflikter som ledare

Under en ledarskapsutbildning i konflikthantering på distans brukar det ingå ett avsnitt om praktiska tekniker att ta till under en konflikt. Teknikerna går ut på att:

  • våga ta tag i situationen och konfrontera konflikten och dess orsak
  • ta hjälp in när du behöver det
  • se till att du verkligen förstår alla parter i konflikten
  • hantera olika personligheter som är involverade
  • ta hand om din egen stress och gruppens

Ledarskapsutbildning på distans gör nytta

En utbildning på distans i ledarskap är nyttigDe allra flesta bra ledarskapsutbildningar lär dig grunderna i att hantera konflikter, varför det är en god investering att gå en utbildning i konflikthantering på distans. Det finns studier som visar att 85% av medarbetarna hanterar konflikter på någon nivå och att nästan 30% måste hantera det hela tiden. Självklart är detta mycket negativt för individen och skapar stress och oro. Prestationen sjunker i takt med att din hjärna upptas av tankar om situationen. Så småningom kan din hälsa påverkas negativt, med t ex minnes- och koncentrationsproblem, sämre immunförsvar mm. Det är därför av yttersta vikt att en konflikt hanteras snabbt och inte tillåts att pågå.