Ledarskapsutbildning om stadier

Ledarskapsutbildning lär dig om olika stadier

Ledarskapsutbildning på distans
Lär dig om gruppens utveckling

Under en ledarskapsutbildning på distans lär du dig att det är viktigt att varje stadie för en grupp blir genomfört på ett lyckosamt sätt.  En grupp går nämligen igenom flertalet stadier under sin utveckling mot ett riktigt framgångsrikt team. Allt för att gruppen för varje passerad del ska blir starkare. Om något då går snett under en fas kan det få följdverkningar genom gruppens hela livscykel, vilket en utbildning kan lära dig mer om.

Lärdomar om gruppens olika faser under utbildningen

Gruppens olika utvecklingsfaser får du en närmare beskrivning av under en utbildning i ledarskap. Du kan välja om du vill gå utbildningen i klassrum eller om du vill gå en ledarskapsutbildning online. Här ska vi titta lite ytligare på de olika stadierna. Dessa handlar om fasen för tillhörighet och trygghet och fasen för opposition och konflikt. Därtill kommer stadiet som handlar om tillit och struktur samt fasen arbete och produktivitet. Avslutningsvis kommer stadiet avslut. Alla dessa är viktiga pelare i arbetet med att bygga uppe en välfungerande grupp.

Få kunskap om fasen för tillhörighet och trygghet

I denna första fas av en grupps utveckling råder osäkerhet. Gruppmedlemmarna känner inte varandra, och är osäkra på sina roller och mål. Detta känner du även första tiden under en ledarskapsutbildning. Där är ju alla nya för varandra inledningsvis. Fasen handlar om välvilja inför varandra och uppdraget. Gruppen är i denna fas starkt beroende av ledarskapet. Därför är det så viktigt att du har fått färdigheter genom utbildning som gör dig redo att leda en ny grupp. Som chef behöver du i denna fas vara tydlig och visa gruppen vart de ska och vad som är ok i organisationens kultur. I denna fas är gruppen i regel väldigt vänlig och försiktig mot varandra. Du kan jämföra det med att du är på mingelparty; diskussionerna är ofta ganska ytliga, man tycker att de flesta är trevliga och man är ofta fylld av vilka trevliga människor man har runt sig.

En utbildning för ledare om opposition och konflikt

Denna andra fas kallar vi också ibland för rollsökningsfasen. Under en ledarskapsutbildning får du praktiska kunskaper om hur du hjälper till under denna fas. Här söker de olika gruppmedlemmarna sina roller i förhållande till varandra, och också till dig som ledare. Fasen är präglad av konflikter och behov av att hävda sin position. En utbildning i att hantera konflikter kan vara bra före gruppen går in i fas två. Det uppstår slitningar och den trevliga stämningen från fas ett verkar vara bortblåst. Som ledare är det viktigt att förstå vad som händer i denna fas och du har mer kunskap om du har gått en utbildning. Detta är normalt för gruppen och nödvändigt för att gruppen ska bli utvecklad.

Ledarskapsutbildning ger stöd

Det är lätt att som ledare tro att du misslyckats, och att det är ditt eget ledarskap som skapat en negativ stämning. Du blir testad som ledare och får lägga mycket kraft på en grupp som lägger mer tid på att strida om sina roller än att fokusera på sitt uppdrag. I själva verket är detta något positivt, och om du som ledare leder din grupp genom denna fas kommer deras band och samarbete att bli mycket starkare. Det är viktigt att här som ledare stå stadigt och inte ge upp. Känns det övermäktigt finns det hjälp att få genom bra utbildningar som ger dig stöd och tips och där du får träffa andra som går igenom samma sak.