Förutsättningar för distansutbildning i ledarskap

Distansutbildning i ledarskap – förutsättningar

Vad kan en utbildning i ledarskap ge?En ledarskapsutbildning på distans, kan man verkligen få ut något av att gå på det? Svaret är ja! Våra kunder är levande bevis för att det fungerar att hålla utbildning för ledare på distans. Vi får många kommentarer om att våra distansutbildningar i ledarskap fungerar över förväntan. Oftast erbjuder vi så kallad hybridutbildning. Detta är en utbildning som har deltagare både fysiskt på plats och på distans. För dig som är med i klassrummet är det som vilken utbildning som helst. Skillnaden är främst att några av dina kurskollegor endast syns på skärmen. Det finns dock förutsättningar för distansutbildning i ledarskap som behöver vara uppfyllda innan du kopplar upp dig. Här ska vi beröra några av dem.

Ha kameran på under distansutbildningen

Vi brukar be våra deltagare på distans att ha sina kameror på, så att vi ser dem på skärmen i klassrummet. Det blir så mycket trevligare när alla kan se varandra. Eftersom vi filmar lokalen kan även de på distans se deltagarna i klassrummet. Detta gör mycket för känslan av kontakt med de övriga deltagarna. Lägg därtill våra skickliga och pedagogiska utbildningsledare, som hela tiden ser till att alla kommer till tals och att alla hänger med.

Prata som vanligt under utbildningen

När du deltar på distans kan du när som helst prata med utbildningsledaren och med övriga deltagare. Det är bara att aktivera din mikrofon på datorn och prata, så hör vi dig i vår riktigt effektiva högtalare i utbildningslokalen. Detta ökar känslan av samhörighet med övriga i gruppen. Dessutom, om du har på din kamera, kan de andra även se dig, vilket ytterligare förstärker samhörigheten. I början av våra ledarskapsutbildningar brukar vi be distansdeltagarna att säga några ord, både för att vi ska få höra dig, men också för att du ska få känna på hur enkelt det är att prata på distans. Bra ljud är en av förutsättningar för distansutbildning i ledarskap.

Tips: för att snabbt säga något kan du hålla nere mellanslagstangenten på tangentbordet och prata direkt. När du släpper tangenten stängs din mikrofon av igen.

Bild eller inte bild under utbildningen?

Det är självklart valfritt om du vill visa din bild när du är med på en utbildning på distans, men vi rekommenderar att du gör det. Det ökar delaktigheten i gruppen och skärper också din närvaro. Man tenderar att vara mer alert när man vet att andra kan se en, vilket gör att du bättre kan tillgodogöra dig kunskaperna. Strunta i om det är en dålig dag för håret, eller om du inte rakat dig. Ingen funderar över det utan blir bara glada över att kunna se sina kurskollegor.

Oftast är bilden avstängd när du ansluter till en distansutbildning för ledare. Detta för att du inte av misstag ska ha den på, fastän du inte vill visa den. Samma sak gäller för ljudet, det är avstängt från början. Många av oss sitter hemma och arbetar och vill inte att ljud från familjen ska sippra igenom. Men när du kopplat upp dig är det viktigt att ljudet sätts på varje gång du pratar. Med rätt förutsättningar för distansutbildning i ledarskap kommer du att både höra och se ordentligt.

Distansutbildning för ledaren är praktiskt

I vissa lägen är ledarutbildning på distans det mest praktiska. Självklart om du skulle råka bli sjuk, men även när du vill spara tid på att slippa resa. Speciellt när man har barn att lämna och hämta kan det underlätta att inte behöva resa bort. Många har lärt sig att uppskatta tidsbesparingen man gör genom att jobba hemifrån och att i lugn och ro kunna koppla upp sig mot en utbildning eller kurs. Tänk på att kvaliteten på uppkopplingen mot utbildningen beror på vilken hastighet du har i ditt hemmanätverk samt om andra i hushållet använder nätet samtidigt. Vi sänder alltid ut utbildningen med högsta möjliga näthastighet, men det hjälper inte om ditt eget nät inte är tillräckligt snabbt eller stabilt.

Ledarutveckling på distans – vad du kan lära dig

Ditt lärande under utbildningenVad kan du då lära dig under en utbildning för ledare på distans? Som vi redan varit inne på är rätt förutsättningar för distansutbildning i ledarskap en nyckel för en bra upplevelse. När dessa är på plats kan du koncentrera dig på utbildningens innehåll. Svårigheten i och utmaningen med att vara ledare är att du behöver ledarutveckling som ger kunskap och insikt på flera olika plan. Du ska kunna bygga team, ha kunskap om coachning på individnivå, kunna hantera konflikter, ha kännedom om arbetsrätt med mera. Det ställs krav på dig från många olika håll och förväntningarna är stora, inte minst när du är ny i din roll. Det kan vara svårt att veta om dina kunskaper räcker till och inom vilka områden du ska fokusera när du planerar din ledarutveckling och stakar ut din väg som ledare. Ställ in siktet på framtidens ledarskap och gå en utbildning som gör att du har moderna kunskaper inom området.

Ledarskapsutbildning på distans hjälper dig att se vilka områden som den moderna och framgångsrika ledaren bör investera tid och resurser i. Nedan följer en beskrivning av viktiga områden, som kan beröras under distansutbildningen.

Utbildning med individen i fokus

Ledarutveckling med individen i fokus eftersom det är individer du leder är det naturligt att en del av din ledarutveckling bör ägnas åt förståelse och kännedom om andra människor. Här handlar det om att utveckla förmågan att känna in en annan människa, att lyssna och lägga ihop pusslet som bildar individen. Har du många medarbetare att leda, har du också många olika personligheter att ta hänsyn till och förstå.

Å andra sidan får du också mycket övning i att lära känna olika människor, vilket på sikt tränar upp din förmåga att vara inkännande och lyhörd. Ledarutveckling inom detta område handlar exempelvis om kunskap om kroppsspråk, gester och tonläge, för att visa att du förstår och registrerar signalerna som sänds ut. Det handlar om samtalsteknik som medger aktivt lyssnade och tydlig kommunikation men även om coachning, för att förmå individen/gruppen att själv ta ansvar i sin utveckling. Förståelsen ska inte bara komma från ledaren, även medarbetaren har del i kommunikationen, men det är ledaren som anger tonen.

Ledarutveckling sker under en utbildning

En del av din ledarutveckling bör handla om att stärka och bygga upp din strategiska förmåga och din skicklighet i att lyfta blicken och se helheten. Som ledare ansvarar du för att verksamheten drivs framåt, mot målen, samtidigt som lönsamhet och arbetsmiljö ska gå hand i hand med utvecklingen. Det går inte att enbart se till medarbetarnas bästa, om det inte också genererar önskvärda siffror i resultaträkningen. Det går heller inte att vara nöjd när vinstmarginalen stiger, om det samtidigt innebär att personalen är omotiverad och slutkörd. Ledarutveckling handlar om denna viktiga balansgång och hur du bäst skapar jämvikt i din arbetsgrupp. Ledarskapsutbildning Bygga team tar upp hur ni når målen utan att förlora fokus på människan och teamet.

Att utvecklas genom coachning

En kurs i ledarskap lär dig att coachaSom ledare är det självklart din uppgift att se till att verksamheten flyter på och fungerar i vardagen. Utvecklingen av din operativa och verksamma sida bör därför vara en del av din ledarutveckling. Här handlar det både om kunnighet inom själva verksamhetsområdet, dels om styrning, arbetsfördelning och delegering av arbetsuppgifter. Förväntningarna på dig som ledare är olika från olika individer, när det gäller hur mycket du ska vara med och styra. Vissa är mycket självständiga och tar egna initiativ. Detta ska du naturligtvis premiera och uppmuntra, så länge det ligger i linje med verksamhetens mål och prioriteringar. Andra vill ha mycket ledning, vill bli sedda av chefen och få ständig bekräftelse på att de gör ett bra arbete.

Din ledarutveckling mår bra av att du skaffar dig kunskap om hur du ska tackla de olika sätten att arbeta. Även om det är enklare att leda självständiga medarbetare, gör oftast även de mindre självgående ett bra arbete och kan också fås att prestera bättre genom exempelvis coachning av individen.

Utbildning på distans för ledningsteamet

Förmodligen är en av dina uppgifter att vara medlem i en ledningsgrupp, styrgrupp eller annan ledningskonstellation. Tillsammans med andra chefer och ledare ställs andra krav på dig och din ledarutveckling, än när du leder dina medarbetare. Rollerna inom ledningsteamen varierar, beroende på funktion. Ekonomichefen och personalchefen har fler stödjande och bistående uppgifter, men också fordrande uppgifter. Inom deras ansvarsområde ligger nämligen regelbundet återkommande moment, såsom insamlande av underlag till månadsrapporter och fakturering samt anställningar och löneunderlag. Produktionschefen och driftschefen har fler rent verksamhetsmässiga uppgifter. De ansvarar för att varor produceras respektive att utrustningen som krävs för detta är funktionell. Det finns självklart många fler roller och gemensamt för dem är att de alla kräver både lika och olika ledarutveckling. Lika därför att alla är ledare med personalansvar, olika därför att rollerna mellan dem som ledare inte är desamma.

Verksamhetsutveckling kan ske på distans

Ytterligare en dimension av ledarrollen är förmågan att se framåt och viljan att utveckla både sig själv och andra. Ledarens egen, personliga ledarutveckling står i centrum här, och den behöver kontinuerlig näring och påfyllning av impulser. En ledarskapsutbildning kan vara en del. Mer eller mindre alla i en verksamhet har ett outtalat ansvar för att bidra till organisationens framåtskridande. Ledaren har dock ett väl uttalat krav att göra detta. Förmågan till visionärt tänkande och, inte minst viktigt, tiden till det, är av avgörande betydelse för ledarutveckling och verksamhetsutveckling.

Träna upp dig som ledare genom utbildning

Din förmåga kan du träna upp och underhålla genom regelbunden input av ny kunskap, idéer och genom diskussioner med andra. Tiden för den konkreta planeringen måste du själv se till att få och här kommer personlig effektivitet med i bilden. Gå en utbildning där du lär dig planera din tid. Du behöver lära dig att skilja på vad som är viktigt, vad som är bråttom och vad som kan vänta. Lär dig att använda tekniken, genom optimalt nyttjande av Excel, Word, Outlook m fl programvaror. Ofta använder vi bara en bråkdel av alla finesser som finns. Mycket tid skulle kunna sparas, om du som ett led i din ledarutveckling planerade in exempelvis en Excelkurs.

Möt kraven på rätt sätt med en utbildning anpassad för ledare

Att vara ledare är utvecklande, stimulerande och kanske ett eftersträvansvärt mål för många. Men på ledarens bord ligger också mindre trevliga arbetsuppgifter, som ställer stora krav på omdömesförmåga, tydlighet och mod. Här kan det röra sig om konflikter som blossar upp, neddragningar av personal, avskedanden och stora organisationsförändringar. I din ledarutveckling bör du lägga in tid för en utbildning i konflikthantering respektive arbetsrätt, för att nämna några exempel. Det är oerhört viktigt att ha rätt faktakunskaper och också vetskap om hur du ska tillämpa lagar och regler.

Speciellt viktigt är detta när du måste utföra uppgifter som direkt berör dina medarbetares anställningsförhållanden. Skicklighet i att uttrycka negativa budskap på ett klart, tydligt men också empatiskt sätt går att träna upp genom utbildning. Här finns utbildning i retorik, argumentationsteknik och presentationsteknik. Se detta som en viktig del av din ledarutveckling. Det kommer att ge dig mycket tillbaka i form av ökad säkerhet och pondus.

Ledarens utbildning för ett framgångsrikt ledarskap

Låt en utbildning bli en del av ett framgångsrikt ledarskapDet är viktigt att du stannar upp ibland och stämmer av din ledarutveckling. Har du uppfyllt dina personliga mål? Har du varit den ansvarsfulla och coachande ledaren du ville vara för dina medarbetare? Gick du den där utbildningen i Bygga team, som du hade föresatt dig att göra? Avstämningen av din ledarutveckling är värdefull ur flera aspekter. Den kanske viktigaste är om du ärligt och uppriktigt känner dig nöjd med det du åstadkommit, så här långt. När ditt ledarskap känns meningsfullt och resultatskapande kommer också känslan av glädje och framgång. Detta i sin tur sporrar dig vidare, mot ett än mer framgångsrikt och lyckosamt ledarskap!

Varmt välkommen till ledarskapsutbildning på distans – för ditt framgångsrika ledarskap!